Meer dan 7500 artikelen uit voorraad leverbaar
Laagsteprijsgarantie
Uw partner voor astronomie
Juridisch > Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Huidige versie per 28 mei 2022

1. Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Voorwaarden die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden of daarvan afwijken, worden niet aanvaard tenzij we deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

2. Sluiting van het contract

Het koopcontract wordt pas gesloten bij levering van de goederen of via een afzonderlijke schriftelijke bevestiging binnen vijf dagen, vooraf, na ontvangst van betaling op een van onze rekeningen. U hebt de mogelijkheid om het koopcontract in het Duits, Engels, Frans of Nederlands af te sluiten. De automatische e-mail die het ontvangstbewijs bevestigt, leidt nog niet tot het sluiten van het contract.

De juridisch bindende sluiting van de overeenkomst is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de bevoegde vergunningverlenende instantie in Duitsland, het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), de noodzakelijke vergunning(en) verleent voor de verkoop, levering, overdracht en/of uitvoer van de goederen.

3. Verzendkosten

De verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal en het gewicht van de pakketten en het land van het afleveradres. De land specifieke verzendkosten voor gewicht en bestemming zijn te vinden in een tabel op onze pagina's. Wanneer u uw winkelwagentje invult en uw adres invoert, ontvangt u de exacte verzendkosten die worden vermeld voordat u uw bestelling voltooit.

4. Prijzen

De aangegeven prijzen zijn eindprijzen inclusief btw. Voor bestellingen met een afleveradres buiten de Europese Unie zijn de vermelde prijzen echter nettoprijzen. Voor leveringen naar niet-EU-landen gelden aanvullende rechten, belastingen en heffingen.

5. Vervaldatum

Bij het sluiten van het contract (dat wil zeggen, bij levering van de goederen of na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met leveringsverbintenis) is de betaling van de koopprijs verschuldigd.

6. Betaling

De volgende betalingsopties worden aangeboden:

  • Creditcard (wij accepteren VISA, Mastercard en American Express)
  • Rembours (indien aangeboden in het land van bestemming, plus rembourskosten)
  • Vooruitbetalen per bank (hier krijgt u 1% korting op het factuurbedrag, behalve voor boek gebonden artikelen.)
  • PayPal
  • Bancontact (alleen in België)
  • IDEAL (alleen in Nederland)

We behouden ons het recht voor om de betalingsopties individueel te beperken.

7. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van NIMAX GmbH.

8. Uitvoercontrole

8.1. De koper is verplicht zich te houden aan alle wettelijk vastgelegde uitvoerverboden en -beperkingen zoals beschreven in de geldende nationale, Europese en Amerikaanse (VS) regelgeving rond uitvoercontrole, met inbegrip van alle land- en persoonsgebonden embargo’s, zowel in geval van eigen gebruik als in geval van verkoop en overdracht aan derden.

8.2. Het is de koper verboden de goederen in te zetten voor militaire doeleinden of in het kader van ABC-wapens en de technologie voor het gebruik daarvan.

8.3. Schendt de koper de bepalingen in 8.1. of 8.2., dan is onmiddellijk een contractuele boete ten belope van het vijfvoudige van de verkoopprijs van de desbetreffende goederen opeisbaar.

8.4. Vorderingen tot schadevergoeding tegen de koper vanwege de schending van de op hem van toepassing zijnde bepalingen 8.1. en 8.2. worden niet uitgesloten door de betaling van de contractuele boete krachtens 8.3. De koper draagt bovendien de wettelijke kosten voor juridische bijstand, indien tegen NIMAX GmbH of haar medewerkers gerechtelijke onderzoeksprocedures worden ingesteld.

9. Herroepingsrecht

Voor overeenkomsten op afstand heeft de consument een herroepingsrecht op basis van de volgende voorwaarden. Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn.

Annulering

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (NIMAX GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg, Tel. +3211253052, email   ) door middel van een unieke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst intrekt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering gebruikt dan de door ons aangeboden, de goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de opzegging van deze overeenkomst door ons is ontvangen terugstorten.

Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt afgesproken; In geen geval zal u in rekening worden gebracht voor deze methode. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van de eerdere datum. 

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de intrekking van deze overeenkomst, retourneren of overhandigen. De termijn wordt gerespecteerd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Model herroeping

Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en zendt u het terug naar:

NIMAX GmbH
Otto Lilienthal Str. 9
86899 Landsberg
Duitsland

E-mail:  

Ik deel u hierbijmee dat ik mijn overeenkomst betreffende de verkoopvan de volgende goederen / diensten (*) herroep:

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

10. Klachten / schade tijdens het transport

Als de verpakking uiterlijk zichtbare schade vertoont bij aflevering, moet de acceptatie worden geweigerd met een bijbehorende opmerking aan de bezorger (let op de naam van de bezorger) of de inhoud in aanwezigheid van de bezorger voor de volledigheid en voor zover mogelijk op de perfecte staat van de goederen worden gecontroleerd. In ieder geval willen we u vragen om een ​​schademelding te registreren.

Als de schade aan de goederen pas na het openen van de verpakking wordt vastgesteld, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat we de schade aan het transportbedrijf kunnen melden (Tel .: +3211253052, E-mail:   ). Om transportschade te regelen, zijn we afhankelijk van uw steun. Om deze reden vragen wij u om de verpakking als bewijs te bewaren en de beschadigde goederen niet te gebruiken. Het zou bijzonder nuttig voor ons zijn als je de schade zou kunnen loggen op basis van foto's.

Neem in geval van een verkeerde levering eerst contact met ons op voordat u de goederen aan ons retourneert. Bij gegronde klachten dragen wij de retourkosten.

11. Garantie

De garantieperiode voor consumenten, als deze nieuw is, is twee jaar en voor gebruikte goederen één jaar. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuwe goederen beperkt tot één jaar en voor gebruikte goederen is de garantie uitgesloten. Dit geldt niet voor vorderingen tot vergoeding van schade voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid als gevolg van een defect dat toe te schrijven is aan NIMAX GmbH of op grond van grove nalatigheid van de verkoper of zijn plaatsvervangende agenten.

De wettelijke garantieregels zijn van overeenkomstige toepassing.

12. Aansprakelijkheid, auteursrecht en gegevensbescherming

12.1. Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van de pagina's van onze online winkel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we de volledigheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen.

De inhoud in andere talen zijn deels vertalingen die zijn gemaakt door een automatisch vertaalprogramma. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de vertaling.

12.2. Aansprakelijkheid voor links

Onze winkel bevat links naar websites van derden, voor de inhoud waarvan de betreffende aanbieder verantwoordelijk is en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid. Deze externe pagina's zijn door ons gecontroleerd op illegale inhoud en juridische overtredingen. Een permanente controle van de inhoud is onredelijk zonder het concrete vermoeden van een inbreuk. Na kennisgeving van een inbreuk wordt de betrokken gekoppelde website onmiddellijk verwijderd.

12.3 Loterij

Deelname aan onze loterij is gratis. Een claim voor winst of de toewijzing van winst bestaat niet. Het juridische proces is uitgesloten.

12.4. Copyright

Alle inhoud op deze website, waarop copyright rust, mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gerecycled of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

13. Jurisdictie

De plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Landsberg a. Lech, voor zover de koper moet worden beschouwd als een ondernemer of rechtspersoon naar publiek recht.

14. Online buitengerechtelijk geschillenbeslechting

Sinds 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke schikking aangeboden. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling te regelen zonder tussenkomst van een rechtbank. Het geschillenbeslechtingsplatform is te vinden op de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit kader zijn wij wettelijk verplicht u naar ons e-mailadres te wijzen. Dit is:  

We streven ernaar eventuele geschillen die voortvloeien uit ons contract in onderling overleg te regelen. Als we geen overeenstemming bereiken, zijn we graag bereid geschillen van meer dan €500 te beslechten om gratis een bemiddelingsprocedure voor de klant uit te voeren voor een erkende arbitragecommissie voor consumenten. Als daar geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de klant een rechtszaak.

15. Partnerprogramma

Het partnerprogramma is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De gelieerde onderneming heeft niet de mogelijkheid om enige reclamevergoeding te claimen die door het aangesloten programma is gemaakt.

16. Opslag van contracttekst

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook hier op deze pagina bekijken en downloaden. Je eerdere bestellingen kunnen worden bekeken in onze klantenlogin zone.

17. Splitsbaarheidsclausule

Als afzonderlijke bepalingen van onze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de geldigheid van het contract en de resterende punten ongewijzigd.